In accordance with Bulgarian Law, a notary is a functionary of the state of Bulgaria assigned to perform its notarial activities. Solely a notary can perform these obligations, namely one registered by the Notary Chamber of Bulgaria.

The Notary Chamber of Bulgaria is a member of the Council of the Notariats of the European Union (CNUE) as well as the Latin Notariat.

A Bulgatian notary is licensed to perform the following functions:

 • • Legel transactions with notarial deeds

 • • Verification of ownership of property

 • • Certification of date, content and signatures of private documents, as well as the accuracy of transcripts and extracts from documents and papers

 • • Notarial invitations, protests, and certificates of fulfilled or missed summons before the notary

 • • Acceptance and return of documents submitted for storage and safekeeping

 • • Entry, cataloguing, and removal of documents in situations permitted by law

 • • Verification of reports in accordance with individual natorial records

 • • Performance of other notarial duties as provided by law

Notary fees are determined by the rates specified below, in addition to a 20% VAT.

ТАРИФА ЗА НОТАРИАЛНИТЕ ТАКСИ КЪМ ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ
В сила от 15.08.1998 г.,
Приета с ПМС № 186 от 13.08.1998 г.
Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.95 от 14 Август 1998г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 1999г., изм. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009г.
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.)

I. Обикновени нотариални такси

1. За извършване:

а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) на нотариални актове за поправка на нотариални актове, за извършване на актове за отмяна на завещания, за съставяне на констативни протоколи, за приемане на съхранение на саморъчни завещания, на документи и книжа без определен материален интерес

б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) на констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд

в) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) на констативни нотариални актове за поправка на констативни нотариални актове по буква "б"

г) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) на договори за доброволни делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд

д) (нова - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за констативни протоколи по Търговския закон

Забележка. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) В случаите, когато нотариалните действия по чл. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са извършени от съдия по вписванията, таксите по букви "б", "в" и "г" не се събират.

2. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За обявяване и връщане на саморъчни завещания и за връщане на предадени за съхранение документи и книжа

Забележка. Таксата по т. 2 за обявяване на саморъчно завещание, което не е било съхранявано при нотариуса, се събира заедно с таксата по т. 1.

3. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За нотариална покана върху екземплярите за връчване, а останалите екземпляри се таксуват като преписи

Забележка. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) Таксата по т. 3 се събира и за връчване по искане на молителя на други съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 37 - 58 от Гражданския процесуален кодекс. Когато връчването се извършва служебно по силата на закон, събира се половината от таксата по т. 3.

4. За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес - върху първия екземпляр:

а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за първата страница

б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за всяка следваща страница

а останалите екземпляри се таксуват като преписи.

5. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес:

а) за първия подпис

б) при преупълномощаване таксата за подпис е в двойния размер на таксата по буква "а"

в) за всеки следващ подпис

г) на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис

д) при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, е в двойния размер на таксата по буква "г"

Забележка. Таксата по т. 5 се събира еднократно при едновременното удостоверяване на датата и подписите, а в противен случай се събира отделно.

6. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:

а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за първата страница

б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за всяка следваща страница

7. За даване на справки по нотариалните книги и регистри:

а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за устна справка за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице

б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице


II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес 8. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За издаване на нотариален акт или на договор за делба извън посочените в т. 1 се събира такса по следната таблица:

Удостоверяван материален интерес

до 100 лв. включително

101 - 1000 лв.

1001 - 10 000 лв.

10 001 - 50 000 лв.

50 001 - 100 000 лв.

100 001 - 500 000 лв.

над 500 000 лв.

9. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на договори и на едностранни изявления с определен материален интерес и подлежащи на вписване, за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжа с определен материален интерес, за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира 50 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.

10. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на договори с определен материален интерес се събира 30 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.

Забележка. Таксата по т. 9 при издаване на препис от обявено саморъчно завещание се събира едновременно с таксата по т. 6, като за всеки следващ препис от същото завещание се събира само таксата по т. 6.

11. За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се събира таксата по т. 8.

Забележка. Таксата по т. 8 за извършване на обстоятелствена проверка се дължи при предявяване на искането, като при непризнаване на собствеността не се връща.

12. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на едностранни изявления с определен материален интерес (като разписки за дължими или издължени суми, молби и съгласия за заличаване на ипотеки, разни гаранции и др.) се събира половината от таксата по т. 10, но не по-малко от 25 лв.

13. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За управление на имущество - върху брутния месечен доход от имуществото за периода на поръчката:

за всеки месец - 20 на сто,
но не по-малко от 50 лв.

III. Нотариални такси според изразходваното време

14. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За устен правен съвет или консултация

15. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За писмен правен съвет или консултация и при посредничество за изясняване волята на страните

16. За справки, набавяне на документи, книжа и др.

Забележка. Таксите по т. 14, 15 и 16 за непълен час се събират като за пълен час, като преди извършване на действието нотариусът е длъжен да укаже приблизително необходимото време.

IV. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи

17. За изготвяне на проект на нотариален акт на поправка на нотариален акт, акт за отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба-декларация за обстоятелствена проверка се събира таксата по т. 1.

Забележка. Таксата по т. 17 за изготвяне на проект на акт за отмяна на завещание и на констативен протокол се събира само когато самият акт или констативен протокол не бъде издаден в същия ден. Ако в едномесечен срок актът или констативният протокол бъде издаден от същия нотариус, такса по т. 1 не се събира.

18. За изготвяне на проект на нотариална покана се събира таксата по т. 3.

19. За изготвяне на проект на документ без определен материален интерес се събира таксата по т. 4.

20. За изготвяне:

а) на проект на нотариален акт извън посочените в т. 1 се събира таксата по т. 8;

б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) на проект на нотариално завещание и на проект на договор с определен материален интерес се събира таксата по т. 11.

Забележка. Таксата по т. 20 не се събира за изготвяне на проект на нотариален акт по образувано от същия нотариус дело за обстоятелствена проверка. Таксата за изготвяне на проект на нотариално завещание се събира само когато самото завещание не бъде извършено в същия ден. Ако в едномесечен срок завещанието бъде извършено от същия нотариус, такса по т. 9 не се събира.

21. За изготвяне на проект на документ по т. 12 се събира таксата по т. 12.

22. За проверка на изготвен от страните проект на документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събира половината от съответната такса по т. 17-21. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата, съответно само разликата, когато има такава.

Забележка. Таксите по т. 17-21 не се събират за изготвяне и проверка на документи по управление на имущество, възложено на същия нотариус.

V. Допълнителна нотариална такса

23. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За действие, извършено по искане на молителя извън нотариалната кантора, в неработно време или в почивни и празнични дни, върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:

а) извън нотариалната кантора в работно време

б) в нотариалната кантора в неработно време

в) извън нотариалната кантора в неработно време

г) извън нотариалната кантора и населеното място, където е установена

д) извън нотариалната кантора, в неработно време и извън населеното място, където е установена

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 12 МАЙ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2009 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2009 г.

 • Notary Poelina Tihova graduated Law School from the University of Sofia "St. Kliment Ohridski" in 1976. From 1977 to 1988 she worked as a trainee-judge at SMC; legal advisor in the "General Directorate for the Development of Sofia"; general counsel to Economic Bureau "Constructing Municipal Systems"-Sofia County, general counsel to the department for national public health insurance. From 1988 to 1998 - lawyer as part of the Sofia Bar Association. Since 1998, Notary Tihova is registered as notary #056 in the registry of the Notary Chamber of Bulgaria. Also since 1998, Notary Tihova has held numerous positions within the governing bodies of the Notary Chamber, the Council of Notaries and the Notarial Disciplinary Commission. From 2007 to 2009 - Notary Tihova was a member of the Competitive Commission within the Council of the Notariats of the European Union (CNUE).

 • Daniela Dimitrova – notary assistant replacement: Law School graduate from the University of Blagoevgrad in 1998. In 2000 she worked as a legal associate in a construction company, and from 2001 until now, as a legal advisor to Notary Tihova.

 • Kapka Tsvetanova – legal counsel: lawyer, University of Sofia Law School. From 2006 to 2009 she worked as a cashier for LUKOIL. Has worked in the notarial office since 2010.

 • Ivan Ivanov – associate consultant with a graduate degree in engineering (Architectural and Construction University).

 • Alexandra Tkachova - legal counsel.Graduated law UNSS 2014

 • Hristo Kavaljiev – accountant with a degree in economics. Has served the notary office since 2002.

Contact Us

Address:

Sofia 1000
28 Hristo Botev Blvd., 2nd Floor

tel. 981 00 19; 981 82 45

Mobile: 0888 65 77 16

e-mail: poelina_t@yahoo.com

Agencies working in collaboration with the activities of the notary office:


The Bulgarian Notary Chamber

www.notary-chamber.org


Geodesy, Cartography and Cadastre Agency

www.cadastre.bg


Registry Agency

www.registryagency.bg


National Population Database

www.grao.bg